REGULAMIN KONKURSU RMS23 Z DNIA 14.09.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest SGnet Szymon Grzesiak, z siedzibą pod adresem ul. Lubomierska 17/3, 54-062 Wrocław (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Organizator nie zbiera żadnych dodatkowych danych osobowwych popnad te, które Uczestnik opublikował w systemie Facebook
4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/czasnaklasyka (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy będący użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
d. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano jednorazowe wejściówki na targi Retro Motor Show 2023 w Poznaniu – dla 10 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu facebook.com/czasnaklasyka
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem facebook.com/czasnaklasyka
2. Konkurs trwa od dnia 15.09.2023 godz. 20:00 do 5.10.2023 godz. 20:00
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu
Organizatora pod adresem facebook.com/czasnaklasyka

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie komentarza z ciekawym zdjęciem z imprezy poświęconej klasycznej motoryzacji.
2. Przedstawione zdjęcie musi być własnością Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikację zdjęć przez uczestnika, których to Uczestnik nie jest właścicielem.
4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem facebook.com/czasnaklasyka

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 10 zwycięzców
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w dniu zakończenia konkursu. Do wiadomości zostany dołączony bilet w formie pliku PDF.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie facebook.com/czasnaklasyka

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace oceniane będą przez Organizatora, czyli prowadzącego serwis CzasNaKlasyka.pl
2. Prace zostaną ocenione pod względem:
a. oryginalności (główne kryterium)
b. ilości reakcji (dodatkowe kryterium)

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie
podając dane autora (imię i nazwisko).

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszaćna piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2023 i obowiązuje do 5.10.2023
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.